Όροι & Προϋποθέσεις

Last Updated: 23 Μαΐου, 2023

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο website (www.gyrogyro.com.gr) (στο εξής αναφερόμενο ως το «Website») καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου website, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Website αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόμενος ως «εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να τροποποιήσουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Website μετά από την online ενημέρωση του. Οι ιδιοκτήτες προτείνουν να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο Website (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή των ιδιοκτητών.

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από ενός εκ των ιδιοκτητών.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου του Website απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website.

Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Website, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων μερών.

Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία των ιδιοκτητών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογοτύπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες ή από κάποιο τρίτο μέρος που έχει στην κατοχή του παρόμοια λογότυπα και σήματα κατατεθέντα.

Καμία αναφορά στο Website δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE

Οι ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, να αναστέλλουν και / ή να διακόπτουν οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του Website, να αναβαθμίζουν ή να διορθώνουν τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνουν σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, οι ιδιοκτήτες δεν είναι σε θέση να παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus προγράμματα).

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: Το παρόν Website προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά των ιδιοκτητών, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του Website. Οι ιδιοκτήτες δεν παρέχουν καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το Website θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται και / ή ούτε ότι το εν λόγω Website δεν θα περιλαμβάνει ιούς.

Οι ιδιοκτήτες δεν παρέχουν κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website με σκόπιμη χρήση του.

Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Οι ιδιοκτήτες δεν θα θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας.

Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, οι ιδιοκτήτες αποποιούνται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του Website (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης του).

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Οι ιδιοκτήτες αποποιούνται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του Website η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες διατηρούν κάθε νόμιμο δικαίωμα να ελέγχουν, περιορίζουν και διαγράφουν ό,τι δεν σχετίζεται με την ορθή χρήση του Website με σκοπό να διαφυλάξουν την σωστή και προβλεπόμενη χρήση του.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Κάθε δημιουργία συνδέσμου – συνδέσμων στο Website και κάθε δημιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούμενη εξουσιοδότηση των ιδιοκτητών, στην διακριτική ευχέρεια των οποίων έγκειται και ή ανά πάσα στιγμή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Οι ιδιοκτήτες θα διατηρούν το δικαίωμα να απαιτούν τη διαγραφή κάθε συνδέσμου ή πλαισίου του Website για το οποίο δεν έχουν δώσει εξουσιοδότηση ή δεν μπορούν να εξακολουθούν να την παρέχουν.

Το Website ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλα websites. Οι ιδιοκτήτες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από το Website. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στο Website δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι οι ιδιοκτήτες ελέγχουν ή εγκρίνουν το περιεχόμενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στο Website των ιδιοκτητών.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά τη στιγμή της εγγραφής σας στο Website ή κάθε φορά που επισκέπτεστε το Website, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να συλλέξουν και να χρησιμοποιήσουν δεδομένα που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ένα μέρος αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητο για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Website και στις υπηρεσίες που παρέχει.

Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι οι ιδιοκτήτες και θα τα χρησιμοποιήσουν για λόγους συλλογής δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη για άμεσες ενέργειες μάρκετινγκ των ιδιοκτητών. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, μπορείτε να αρνηθείτε παρόμοια μεταφορά δεδομένων επικοινωνώντας με τον διαχειριστή του Website στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [gyrogyros@gmail.com] .

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες για να σας αποστέλλουν περιστασιακά ειδοποιήσεις σημαντικών τροποποιήσεων οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του Website, με νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται.

Τέλος, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να χρειαστούν να αποκαλύψουν ένα μέρος των δεδομένων αυτών προκειμένου να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα στα πλαίσια μιας δικαστικής υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να διορθώσετε ή να διαγράψετε (χωρίς χρέωση) οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου υπ’αριθμό 2472/97 περί μηχανογραφημένων πληροφοριών, αρχείων δεδομένων και ελευθερίας.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας με τους ιδιοκτήτες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [gyrogyros@gmail.com] .

Οι ιδιοκτήτες έχουν χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το Website, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εντούτοις, οι ιδιοκτήτες δεν ελέγχουν τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων τα οποία μεταδίδονται μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

7. COOKIES

Οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν cookies με στόχο να σας παρέχουν ταξινομημένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε με το Website καθώς επίσης να διευκολύνουν τη διαχείριση του Website, κυρίως για λόγους στατιστικών ερευνών.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Website, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies καθώς επίσης και τη χρήση τους από τους ιδιοκτήτες. Παρόλα αυτά, οι ιδιοκτήτες σας πληροφορούν ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησής σας για το Διαδίκτυο.

8. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ WEBSITE

Οι ιδιοκτήτες θέτουν στη διάθεσή σας τα μέσα (online φόρμα, κτλ) τα οποία σας επιτρέπουν να μεταδίδετε πληροφορίες. Έχετε γνώση ότι η μετάδοση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες σε τρίτους ή ακόμη να αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Χρησιμοποιώντας το Website αναλαμβάνετε την ευθύνη να απέχετε από τη διάδοση και / ή τη μετάδοση μηνυμάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα που ενδέχεται να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των επικοινωνούντων, να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δημόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Αναλαμβάνετε επίσης την υποχρέωση να επαληθεύετε το περιεχόμενο κάθε μηνύματος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψετε.

Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα να διασφαλίζουν με κάθε τρόπο τα προαναφερθέντα.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Οι ιδιοκτήτες δεν σας προσφέρουν την επιλογή να δημιουργήσετε έναν ιδιωτικό λογαριασμό ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε κάποιον ιδιωτικό τομέα του Website. Ωστόσο οι επισκέπτες αποδέχονται και είναι εις γνώση τους το πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση βάση του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του Website των ιδιοκτητών εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των Πελατών (δηλαδή εσάς) και των ιδιοκτητών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ σας.